Disclaimer voor www.gejagroep.nl

GEJA Werkprojecten B.V. (Kamer van Koophandel: 28095429), hierna te noemen GEJA, verleent u hierbij toegang tot www.gejagroep.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te lezen. GEJA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GEJA spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek de informatie over de verschillende projecten waarin GEJA participeert of heeft geparticipeerd op de Website geldt een voorbehoud van typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claim neerleggen bij GEJA. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GEJA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GEJA. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GEJA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij er specifiek anders ia aangegeven.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.